Uudised

Korraldatud jäätmeveost Vinni vallas alates 01.01.2015

Alates 01.01.2015 ei teosta Vinni vallas korraldatud jäätmevedu enam RAGN-SELLS AS.
Jäätmevedu hakkab korraldama MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, kes sõlmis teenuse osutamiseks
lepingu osaühinguga Ekovir.
Kuna lepingute sõlmimisele ja veograafikute koostamisele kulub aega, siis üleminekuajal jaanuaris
2015. aastal, pakub RAGN-SELLS AS veel võimalust jäätmete äraveoks. Samas on aasta esimese
kuu jooksul igal jäätmevaldajal võimalik valida ise oma jäätmete äravedaja või tuua oma
transpordiga Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. Jäätmete kogumine ja üleandmine jäätmevedajale on
jätkuvalt kohustuslik vastavalt Vinni valla jäätmehoolduseeskirjale. Kui senise graafiku järgi ei
lange teie prügiveo päev jaanuarikuusse, siis ei pea äraveo pärast muretsema, sest veebruarist
hakkab konteinerid tühjendama OÜ Ekovir vastavalt uuele veograafikule.
Vinni Vallavalitsuse 21.08.2014 korraldusega nr 333 anti MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus volitus jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks ja nendega arveldamiseks ning korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks. Sõlmitud on ka vastav haldusleping. Seega on MTÜ-l Lääne-Viru Jäätmekeskus Vinni valla haldusterritooriumil jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega arveldamise kohustus. Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemuste põhjal tunnistati parimaks Osaühing Ekovir, kellega MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus sõlmis jäätmeveo teenuse osutamise lepingu 27.11.2014. Osaühing Ekovir alustab jäätmeveo teenuse osutamisega 01.02.2015.
Korraldatud jäätmevedu rakendus Vinni vallas vastavalt jäätmeseaduse § 66-le juba 01.01.2010.
Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud kogu Vinni valla haldusterritoorium
moodustades ühe jäätmeveopiirkonna. Senise jäätmevedajaga, RAGNS-SELLS AS-ga lõpeb
jäätmeveo teenuse osutamise leping 31.12.2014.
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus alustab jäätmeveo lepingute sõlmimisega 2015. aasta algusest ning
teavitab jäätmevaldajaid lepingute sõlmimise võimalustest oma kodulehel www.lvjk.ee, Vinni
Vallavalitsuse kodulehel ning posti teel. Täiendavate küsimuste korral võib jäätmevaldaja helistada
tööpäevadel 9.00-17.30 Lääne-Viru Jäätmekeskuse kliendiinfo telefonile 6 165 165 või saata e-kirja
aadressil klient@lvjk.ee.
Heale koostööle lootes
Kristi Pobbul
Klienditeeninduse juht
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus